Generelle handelsbetingelser

Artikel 1. GENERELT

1.1 Alle vores tilbud, aftaler og deres gennemførelse er udelukkende underlagt disse vilkår og betingelser. Afvigelser skal aftales skriftligt med os.

1.2 Under “den anden part” forstås i disse vilkår og betingelser enhver fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med vores virksomhed, henholdsvis ønsker at lukke ned, og bortset fra dette, dennes agent(er), repræsentant(er) ), overdrager(e) og arvinger.

1.3 Anvendeligheden af de generelle vilkår og betingelser, der anvendes af den anden part, er udtrykkeligt udelukket. Den anden part står for realiseringen af den af os meddelte aftale herom.

Artikel 2. SÆRTILBUD

2.1 Alle tilbud afgivet af os har en fastsat periode. I mangel af en sådan periode er vores tilbud uforpligtende i en periode på højst 3 måneder.

2.2 Alt til tilbudsprislister, brochurer og anden information er specificeret så præcist som muligt. Disse er for os kun bindende, hvis de udtrykkeligt bekræftes dette. Alle oplysninger, der gives i et tilbud, forbliver vores (intellektuelle) ejendom.

2.3 Fremsendelse af tilbud og/eller (anden) dokumentation kræver, at vi ikke leverer eller accepterer ordren, medmindre der er et uigenkaldeligt tilbud om at acceptere dette tilbud, og den anden part skal angive.

Artikel 3. AFTALE

3.1 I henhold til nedenstående aftale er fastsat med os først og derefter etableret efter en kommando, vi udtrykkeligt har accepteret, henholdsvis (skriftligt eller på anden måde) har bekræftet. Ordrebekræftelsen skal vise aftalen korrekt og fuldstændigt.

3.2 Mulige fremtidige ændringer samt yderligere aftaler eller (mundtlige) aftaler og/eller tilsagn på vores vegne af vores personale eller udført af vores salgsrepræsentanter, agenter, repræsentanter eller andre mellemmænd, binder os kun, hvis de er blevet bekræftet af os  skriftligt.

3.3 For aktiviteter, hvortil der efter deres art og omfang ikke fremsendes tilbud eller ordrebekræftelse, vil fakturaen blive betragtet som ordrebekræftelse, der formodes aftalen korrekt og fuldstændigt. Med hensyn til bestemmelserne i artikel 3.1, 3.2 og 3.3 er vores administration afgørende, dog med forbehold for skriftlig genkaldelse.

3.4 Hver aftale er indgået under den opsættende betingelse fra vores side, at den anden part – udelukkende efter vores vurdering – viser sig tilstrækkelig kreditværdig til aftalens økonomiske opfyldelse.

3.5 Vi er berettiget til ved eller efter aftalen, at kreditvurdere el. få stillet sikkerhed for betalingen. 

3.6 Vi er berettiget til – hvis vi skønner dette nødvendigt eller ønskeligt – for en korrekt anvendelse af aftalen at gøre det muligt for andre, hvis omkostninger vil blive væltet over på den anden part i overensstemmelse med de afgivne tilbud. Om nødvendigt vil vi, hvor det er muligt, og/eller rådføre os med den anden part herom.

Artikel 4. PRISER

4.1 Medmindre andet er angivet, opfyldes alle tilbud med forbehold for prisændringer.

4.2 Medmindre andet er angivet er vores priser:

-baseret på den aktuelle højde af tilbuds- eller ordredatoen under købspriser, lønninger, arbejdsomkostninger, sociale og offentlige gebyrer, fragt;

– vores virksomhed baseret på levering ab lager eller andre lagersteder;

– eksklusiv moms, importafgifter, andre skatter og afgifter;

– eksklusive omkostninger til emballering, lastning og losning, transport og forsikring;

– angivet i dansk valuta.

4.3 Ved forhøjelse af en eller flere af kostprisfaktorer er vi berettiget til, at ordreprisen stiger tilsvarende inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse. I så fald er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

Artikel 5. LEVERING OG LEVERINGSTID

5.1 Medmindre andet er aftalt, skal levering ske i vores virksomhed/lager. På det tidspunkt, hvor varerne forlader vores virksomhed/lager, er risikoen for varerne på den anden part herom. Gratis levering vil kun være gratis, hvis og i det omfang det er nødvendigt af os, eller på anden måde, er angivet på fakturaen.

5.2 Modparten er forpligtet til straks ved leveringen at kontrollere eventuelle mangler eller synlige skader, eller udføre denne kontrol efter meddelelse fra vores side om, at varerne er til den anden parts disposition.

5.3 Eventuelle mangler eller skader på det leverede og/eller emballage, som ved levering er til stede på følgesedlen, fakturaen, hvis den anden part og/eller transportdokumenterne nævner, i modsat fald behandles reklamationer herom ikke længere.

5.4 Vi er berettiget til efter samråd med modparten at få leveret i dele (delleverancer), hvad vi kan fakturere særskilt, herefter er modparten forpligtet til at betale i henhold til nedenstående “Betaling”.

5.5 De angivne leveringstider er bindende og ikke bindende.

5.6 Overskridelse af leveringstiden forpligter os til ikke at foretage nogen betaling. Den anden part kan give os skriftlig meddelelse om misligholdelse efter gentagen leveringstidsoverskridelse med henvisning til en seneste (rimelig) leveringsfrist. Herefter har den anden part ret til at hæve aftalen (skriftligt), medmindre årsagen til overskridelsen ikke kan tilskrives os leveringstid.

Artikel 6. ANNULERING

6.1 Hvor opfyldelsen ikke er varig, henholdsvis midlertidigt umulig, den anden parts jurisdiktion til opløsning først på det tidspunkt, hvor vi er i misligholdelse.

6.2 Transporten af godset sker i princippet altid for den anden parts regning og risiko, også når fragtføreren fremskrider, at på fragtmanifester, transportadresser og sådan skade forhindrer klausulen al transport for afsenderens regning og risiko.

Artikel 7. TRANSPORT / RISIKO

7.1 Transportmåden, forsendelsen, emballeringen etc. er, såfremt den anden part ikke har givet os yderligere indikation, defineret uden ansvar. Eventuelle specifikke ønsker fra kunden om transporten/fragten udføres kun, såfremt modparten betaler for dette.

7.2 Transporten af godset afholdes af den anden part. For at forhindre ustemplede forsendelser leverer vi varerne fragtfrit, men opkræver fragten med varerne.

Artikel 8. Force Majeure

8.1 I tilfælde af, at der opstår en force majeure-situation, er vi berettiget til at suspendere gennemførelsen af aftalen eller aftalen endeligt opløses. 

Artikel 9. KLAGER

9.1 Uden at det berører nærmere anført andetsteds i disse betingelser, skal alle reklamationer inden for 8 dage efter levering fremsendes til os skriftligt under nøjagtig angivelse af reklamationens art og begrundelse. For fakturaer er 8 dage efter udstedelsesdato.

9.2 For reklamationer vedrørende skjulte mangler (ikke synlige mangler ved levering) gælder en periode på 6 måneder efter levering, mens denne skal indsendes inden for 8 dage efter opdagelse.

9.3 Efter udløbet af denne periode (og) anses den anden part for leveret, henholdsvis at have godkendt faktura. Hvis så klager ikke længere behandles af os.

9.4 Hvis reklamationen findes at være berettiget af os, så er vi kun forpligtet til at erstatte de defekte varer uden at gøre den anden erstatning gældende.

9.5 Indgivelse af en reklamation fritager aldrig den anden part for sine betalingsforpligtelser over for os.

9.6 Returnering af det leverede kan kun behandles efter vores forudgående skriftlige tilladelse, under betingelser fastsat af os.

Artikel 10. EJERSKAB OG EJENDOM

10.1 Alle varer leveret af os betragtes som vores ejendom end til vi har modtaget betalingen fra modparten.

10.2 Varerne kan af den anden part i forbindelse med dennes normale forretningsaktiviteter stadig bruges, men bør ikke stilles som sikkerhed mod tredjepart.

Artikel 11. BETALING

11.1 Betaling skal ske ved indbetaling eller overførsel til en af os anviste bank- eller girokort konti senest 30 dage efter fakturadato. 

11.2 Ved for sen betaling fremsendes rykker med gebyr og gældende renter.

11.3 Efter tredje rykker går sagen til inkasso. 

Artikel 12. TVISTER

12.1 Eventuelle tvister, bortset fra dem, der kan ordnes i mindelighed, skal forelægges Dansk Ret, i det omfang de juridiske bestemmelser tillader det.

Indkøbskurv